Covadonga, chez Notre-Dame des Asturies

 

Le samedi 22 décembre, commence le pèlerinage au célèbre sanctuaire marial de Covadonga. Les pèlerins étaient rassemblés dans l’église romaine de Cangas de Onis, où l’Icône de Notre-Dame de Czestochowa avait été installée. De là, en procession, l’Icône fut emmenée à la Basilique Sainte-Marie la Real de Covadonga. Devant l’église la Mère de Dieu était attendue par le conservateur et les prêtres locaux. Après la Messe, au son de merveilleux chants, l’Icône  fut emmenée à la grotte de la Reine des Asturies. Vêtue  d’un manteau blanc Notre-Dame de Covadonga recevait l’Icône de Czestochowa – la Vierge Noire. Les pèlerins, parmi lesquels beaucoup de familles avec leurs enfants, dans la grotte sainte le Rosaire fut récité pour la défense de la vie et de la famille.

Tout comme Jasna Gora est le cœur spirituel et la racine de la  Pologne chrétienne, , les Asturies sont le cœur et les racines du christianisme de l’Espagne, où grâce à l’intercession de la Vierge Marie débute le processus de délivrance de l’Espagne des mains mauresques.

Au VIII siècle, après la chute du Roi des Wisigoths Rodéric, le pays a été conquis par les musulmans d’Afrique, un des membres de la maison royale wisigothe « Don Pelage » s’est réfugié dans la grotte près de la forteresse. Ce fut probablement en l’an 718.

La tradition dit : que pendant la prière d’imploration d’aide à la Sainte-Vierge, il vit une croix lumineuse dans le ciel portant l’inscription latine « l’ennemi sera vaincu sous ce signe ». Don Pelage construit une croix en bois de chêne et l’emmenait avec lui à chaque bataille.

Dans les montagnes des Asturies, la révolte contre les musulmans s’était transformée en guerre pour l’indépendance du pays. Reconquista. Dans les années 722 à la tête de l’armée chrétienne il a gagné la bataille de Covodonga face aux Maures, les obligeant à quitter les Asturies. Il semblerait que le nombre des envahisseurs était cent fois supérieur aux envahis.

Le lieu où Pelage trouva refuge et pria Notre-Dame s’appelait Covadonga. L’origine vient du latin « Cova Dominica » soit « la Grotte de la Dame ».

20 années plus tard, le Roi Alfons I appelé le Catholique a ordonné la construction dans la grotte de Covadonga un monastère et une chapelle en bois en l’honneur de Notre-Dame de Covadonga. Près de la grotte avec le temps, à la place du monastère brûlé en 1777 une basilique a été construite (en esp.Basilica de Santa Marie la Real de Covadonga), elle fut officiellement consacrée en 1901. Là où Pelage s’était arrêté avec ses guerriers, dans une grotte peu profonde en plate-forme rocheuse, se trouve actuellement une chapelle de style roman et la statue de Notre-Dame de Covadonga populairement nommée La Santina , elle est vénérée comme Reine des Asturies. L es pèlerins qui séjournent dans ce sanctuaire  au long de l’année, peuvent y accéder grâce au tunnel spécialement creusé  à cet effet ou gravir 101 marches. Fans la paroi de la falaise sur une étagère étroite, est élevé le tombeau de Pelage, élu premier roi des Asturies et son gendre Alfons I le Catholique, qui agrandit remarquablement les terres appartenant aux chrétiens. La Croix de Pelage, en vertu de laquelle il était victorieux, est gardée à Oviedo avec de précieuses reliques chrétiennes, parmi lesquelles le sudarion – ce linge qui enveloppait la tête du Christ sur la Croix. La Croix d’Or signe de sa victoire figure sur le drapeau et les armoiries des Asturies.

Actuellement dans la grotte de Covadonga debout sur le trône la statuette de Notre-Dame, vêtue d’une robe et d’un manteau,  tenant à la main une rose d’or offerte par le Pape Jean-Paul II en 1989.

Samedi après-midi à 14h15, adieux officiels au pèlerinage « de l’Océan à l’Océan » de l’Icône de Czestochowa, la « Life Mobile » s’est dirigée vers la ville du bord de mer Aviles.

 

 

 

W sobotę 22 grudnia rozpoczęła się pielgrzymka do sławnego sanktuarium maryjnego w Covadonga. Pielgrzymi spotkali się w kościele romańskim Cangas de Onis, dokąd przywieziono Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Tego dnia dzień był bardzo piękny i świeciło słońce. Stamtąd piegrzymi przeniiesli Ikonę w procesji do Bazyliki Santa Maria la Real de Covadonga (Świętej Maryi Królowej z Covadonga). Przed kościołem na Matkę Bożą oczekiwał kustosz sanktuarium i miejscowi kanonicy. Po uroczyetej Mszy św. przy dźwiękach pięknej muzyki i śpiewie Ikonę wniesiono na górę do groty Królowej Asturiańskich Gór. Odziana w biały płaszcz Matka Boża z Covadonga gościła Ikonę Czestochowską - Czarną Madonnę. Pielgrzymi, wśród których było dużo rodzin z dziećmi, w świetej grocie odmówili Różaniec w obronie życia i rodziny.

Tak, jak Jasna Góra jest duchowym sercem i chrześcijańskim korzeniem Polski, tak hiszpańska Asturia jest sercem i korzeniem chrześcijaństwa, gdzie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej rozpoczął się proces odbicia Hiszpanii z rąk Maurów.  

W VIII wieku, gdy po upadku króla Wizygotów Roderyka, kraj podbili muzułmanie z Afryki,  członek królewskiego rodu wizygockiego Pelagiusz (hiszp. Don Pelayo) schronił się w grocie koło górskiej warowni. Był to prawdopodobnie rok 716 lub 718.

Tradycja mówi, że podczas błagalnej modlitwy o pomoc do Błogosławionej Dziewicy zobaczył świetlisty krzyż na niebie wraz z łacińskim napisem:„wróg będzie pokonany pod tym znakiem”. Pelagiusz zrobił dębowy krzyż i brał go zawsze ze sobą na każdą bitwę. W górach Asturii wzniecił powstanie przeciwko muzułmanom, które przerodziło się w wojnę o niepodległość kraju – rekonkwistę. W 722 roku na czele wojsk chrześcijańskich pokonał w bitwie pod Covadongą Maurów, zmuszając ich do opuszczenia Asturii. Ponoć liczba najeźdźców 100 krotnie przewyższała liczebnie jego armię.

Miejsce, gdzie Pelagiusz znalazł schronienie i modlił się do Matki Bożej, nazywa się Covadonga. Nazwa pochodzi z łaciny „Cova Dominica”, czyli „Grota Pani”. Ok. 20 lat później król Alfons I zwany Katolikiem nakazał wybudowanie w grocie Covadonga drewnianego klasztoru i kaplicy ku czci Naszej Pani z Covadonga.. Obok groty z biegiem czasu, na miejscu spalonego w 1777 r. klasztoru, powstała bazylika (hiszp. Basílica de Santa María la Real de Covadonga), która w 1901 r. została uroczyście konsekrowana. Tam, gdzie zatrzymał się Pelagiusz ze swoimi wojownikami, w płytkiej grocie ze skalną półką, obecnie znajduje się kaplica w stylu romańskim oraz figura Matki Bożej z Covadonga, popularnie nazywana La Santina i jest czczona jako Królowa Asturii. Pielgrzymi, którzy przez cały rok przybywają do tego ważnego, duchowego i historycznego sanktuarium, mogą się do niego dostać przez specjalnie w tym celu wydrążony tunel albo wejść po 101 stopniach. W ścianie urwiska na wysokiej półce znajduje się grobowiec Pelagiusza, którego wybrano pierwszym królem Asturii oraz jego zięcia Alfonsa I Katolika, który znacznie poszerzył tereny należące do chrześcijan. Krzyż Pelagiusza, pod którym odnosił zwycięstwa, jest przechowywany w Oviedo razem z cennymi relikwiami chrześcijaństwa, do których należy sundarion – chusta z Oviedo, którą owinięto głowę Chrystusa na krzyżu. A złoty krzyż, jako znak tego zwycięstwa jest umieszczony zarówno na fladze jak i w godle Asturii.

Obecnie w grocie Covadonga stojąca na tronie figurka Matki Bożej, odziana w suknię i płaszcz, trzyma w ręce złotą różę ofiarowaną Jej przez papieża Jana Pawła II w 1989 roku.

W sobotnie popołudnie o godz. 14:15 uroczycie pożegnano peregrynującą „Od Oceanu do Oceanu” Ikonę Częstochowską, a „Life Mobile” skierował się do nadmorskiej miejscowości Aviles.